ESERLERİ

MÜHİM SORULARIN CEVABI

“Mühim soruların cevabı” adını verdiğimiz bu eserin günümüz Müslümanlarının sık sık karşılaştıkları temel, güncel meselelere kitap, sünnet ışığında ve muhakkik âlimlerin görüşleriyle en uygun, kısa, öz ifadelerle cevap verme adına kaleme alınmıştır. Eserde akıllara daha iyi oturması ve kalıcı olması için soru-cevap metodu takip edilmiş, bu minvalde yüz yirminin üzerinde soruya cevap verilmiştir. Ve eserde özellikle tevhit ve akideye dair meseleler ele alınmış daha sonra muasır Mürcie akımının şüphelerine kısa ama doyurucu cevaplar vermiştir, daha sonra İslam’a davetin metodu hakkında genel ilkeleri belirtmiş ve son olarak ta günümüz Müslümanlarının karşılaşıp ihtilaf ettikleri birçok fıkha dair meseleleri ele almıştır.

Bu çalışmayı, Yüce Allah’tan kıyamette terazimizin iyilik kefesine koymasını niyaz ediyorum. O, her şeye kadirdir ve icabet edilmeye en layık olandır.

İSTİSMAR EDİLEN KAVRAMLAR

Kavram ve ıstılahların insan hayatında önemli bir yeri vardır. İnsanların fikirsel ve inançsal boyutta birbiriyle anlaşabilmelerinin kapısıdır kavramlar. Düşüncelerimizin ve dünya görüşümüzün kalıba dökülmüş ifadeleridir. Onlarla konuşur onlarla anlaşırız.

Kavramları anlatmak ve onları yerli yerinde kullanmak insandaki iç dengenin korunmasını sağlar. Onlar üzerinde ortak anlayışa ulaşmak, kişiler ve toplumlar arasındaki barışı çoğaltır, zenginleştirir. Kavram kargaşası zihinsel ve toplumsal gevşemelere ve çalkantılara yol açar. Kavram kargaşası eğer dinin tanımında, onu anlamada ve ifade etmede olursa sıkıntının boyutları daha da büyük olur. Allah’ın dinini yanlış anlamak, eksik tanımak onu eksik yaşamaya sebep olur. Bununda zararları sayılamayacak kadar çoktur. Bu kavramlar hele birde dinin temel ve esasıyla ilgili ise o zaman bunun meydana getireceği zarar daha da fazla olacaktır.

“Bu gün yaşadığımız topraklar üzerinde İslam’a vurulan en büyük darbe nesir?” diye bir soru sorulursa buna hiç duraksamadan “kavramlara farklı manalar yüklenerek insanların uyutulmasıdır” diye cevap vere biliriz.

PEYGAMBERSİZ BİR DİN (AKILCILIK AKIMLARINA REDDİYE)

Allahın dini olan İslam’ın mücahit sahabe ve onlara tabi olanlar vasıtasıyla dünyanın doğu ve batısını aydınlatması küfür ehlini rahatsız etmiştir. Onlar bu nuru söndürmek için akla hayale gelemeyecek metotlara başvurmuşlardır. Önce haçlı ordularıyla Müslümanlara karşı savaş açmışlar, bu metottan netice alamayınca da fikirsel çatışmaya girmişlerdir. Allahın kitabına bir şey yapamayacaklarını anlayınca bu sefer tüm mızraklarını Rasüllullah (sallalahu aleyhi ve sellem) ’in pak ve temiz sünnetine çevirdiler. Bir taraftan “Ebu Hüreyre yalancıdır”, “imam Muhammet Zühri Emeviler tarafından kullanılmıştır.” Diyerek hadislerin ravilerini itham ettiler. Diğer taraftan da “hadisler birbiriyle çelişmekte, tıp ve astronomi ilmine ters düşmekte” demek suretiyle hadislerin kıymetini Müslümanlar nezdinde yok etmeye çalıştılar. İşte bu nedenle biz, sünnet-i seniyyenin delil olma yönünü ele alarak müsteşriklerin ve onların çağdaş çığırtkanlarının sesini kesmek, modern mealcileri reddetmek ve özellikle de ilmi konularda derin bilgiye sahip olmayan sathi Müslümanların mesele hakkında bilgilenmesini sağlayarak kurulan bu tuzağa düşmemeleri için böylesi bir çalışmayı gerekli gördük.

Rabbimden bu çalışmayı katında kabul buyurmasını ve hidayete vesile kılmasını temenni ederim. Amin

KUR'AN VE SÜNNET IŞIĞINDA ÖNEMLİ MESELELERİN TAHLİLİ

Bu eserimizin adı “Kuran ve sünnet ışığında önemli meselelerin tahlili”dir. Beni bu kitabı yazmaya iten sebep ümmetin imani meselelerin birçoğunda vasat çizgiden çıkıp –Büyük olmayan günahlarda dahi birbirlerini tekfir etmeleri gibi- ifrata(aşırılık) ya da kendilerinin - “Her kim “la ilahe illallah “ der ve ne yaparsa yapsın cennete gider’’ sözüyle - tefrite (ihmallik) girmelerinden dolayı,

Kuran ve sünnet ışığında Müslümanların akıllarını karıştıran önemli meseleleri, hiçbir fırkaya meyletmeden taşı gediğine oturtacak bu risaleye ümmetin şiddetle ihtiyaç duymasıdır.

EL-CEVABU L-MAKUL AN EHEMMİ MESAİLİL USUL

Usulü fıkıh, kuran ve sünnet ışığında hayatını idame etmeye çalışan her Müslüman’ın öğrenmesi gerekli olan bir ilim dalıdır. Bu ilim sayesinde mezhep imamlarımızın kuran ve sünnetten hüküm çıkarma noktasında bu iki kaynağa ne kadar itina ile yaklaştıklarına şahit olabiliriz. Bu ilim sayesinde mezhep imamlarımızın – kaynağı bir olmasına rağmen- ihtilaflara girmeleri ne kadar da doğal olduğunu anlayabiliriz. Bu ilim sayesinde, takip ettiği imamın metodlarını öğrenen müminin kalbi huzur ve ferah içinde olmaktadır.

SORULU CEVAPLI FIKIH USÛlÜ

Bu eser “el-cevabu l-makul an ehemmi mesailil usul” kitabımızın tercümesidir.

İSLÂMİ AKİDENİN GÖLGESİNDE (FİZİLALİL AKİDETÜL İSLAMİYYE)

Bazı yakın değerli kardeşlerim benden hakkı beyan edecek, açık bir şekilde, dinde zaruri meseleleri İslami cemaatin herhangi bir fırkasına taassup etmeksizin bir risale yazmamı istediler. Zikredilecek hükümlerde ve sözlerin hepsinde akli ve nakli delillere dayanarak bütün Müslümanlara, özellikle davetçilere nasihatte bulunmamı, İslam akidesinin temeline bağdaşmayan olayların hadiselerini belirtmemi ve yerilmiş olan kelam ilminden aslı astarı olmayan felsefi tartışmalardan uzak kalacak şekilde bir kitap yazmamı benden talep ettiler. Durumlar pek elverişli olmamasıyla beraber onların isteklerine karşılık vermeye çalıştım. “İslam Akidesinin Gölgesinde” adlı kitabı hakkı tanımak isteyenler faydalansın diye açık ve zarif, sorulu-cevaplı bir tarzda ve kolay bir üslupla yazdım. Herkes Allah’ın izniyle aradığını bulur.

Şunu da bilmek gerekir ki yazılan satırlar belli bir cemaate veya fırkaya özgü değildir. Çağdaş ve eski yazarların yaptıkları gibi belli bir grubu veya mezhebi savunmak için de yazılmamıştır. Bilakis bu kitabın içeriği güneş gibi hak yolunun açıklanması ve inatçı batılın yolunu iptal etmek için yazılmıştır.

NAHİV FELSEFESİ(FELSEFETÜ ENNAHİV)

Bu kitabı kaleme alma sebebimiz kuranı ve sünneti en iyi şekilde anlamak için okunan şeri ve derin ilimleri tam anlamıyla kavramak amacıyla yazılmıştır. Bu eser ile gayemiz ilim talebelerinin derin bir ilme sahip olmalarını hedeflememizdir. Allah bizi ve sizi ilim sahibi, ilimi öğrenen, ilimi ve ilim ehlini sevenlerden eylesin.

KONUŞMA, TARTIŞMA VE İHTİLAF ADABI HAKKINDA RİSALE

Rabbimizin Nahl suresinin 125. Ayetinde “Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et ” emrine dayanarak ve İslami fırkalar arasında toplanmak ve beraber olma yerine ayrılığı ve çatışmaları görünce, hâlbuki peygamber efendimiz hadisinde: “Cemaatleşin Allahın eli cemaatin üzerindedir” buyurduğu halde bu durumu ve davetçilerin konuşma tarzında bilinçsiz davranmaları ve konuşma, tartışma kurallarına riayeti azaldığından ötürü ümmetime bu eseri yazmaya karar verdim. Allaha bu çalışmamamızı kendisi için kılsın. Amin

Kur'anı Kerim

Günün Ayeti

Biz, göğü, yeri ve onların aralarında olanları boşuna yaratmadık.Bu kafirlerin zannıdır.Cehennem ateşinden dolayı vay o kafirlerin haline.(38/Sad/27)

Günün Hadisi

Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. O'na ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu utandırmaz. Her Müslüman'ın diğer Müslüman!a ırzı, malı ve kanı haramdır. Bir Müslüman'ın Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi O'na kötülük olarak yeter.

Günün Duası

"Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!” Amin

Esmâü'l-Hüsna

EL - KAHHÂR (C.C.)

Kahredici bir güçle herşeye galip olan, her istediğini yapacak surette hâkim olan.

Ziyaretçi Defteri

    Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için ziyaretçi defterini kullanabilirsiniz.

  • Deftere Yaz / Oku